Productes

Ciments naturals

Ciment natural ràpid

Ciment natural ràpid

Dotat d'excel·lents qualitats per a la realització de tot tipus de treballs de paleta de caràcter ràpid.

 • Inici d'enduriment ràpid entre 2 i 8 minuts.
 • Excel·lents propietats hidràuliques.
 • Resistent a l'atac d'aigües agressives, sulfatades i àcides.
Calç Hidràulica Natural NHL

La Calç Hidràulica Natural NHL TIGRE és el resultat exclusiu de la cocció, hidratació i posterior molturació d’una roca calcària margosa, constituïda principalment per carbonat càlcic i, en menor part, per sílice. No conté afegits hidràulics ni productes químics.

Calç Hidràulica NHL-5

Calç Hidràulica NHL-5

Especialment indicada per a la Restauració i Bioconstrucció. Ideal per aixecar murs i fer soleres i sòls rústics.

 • Gran plasticitat i treballabilitat amb una forta adherència a les superfícies que permet treballar còmodament.
 • Resistències superiors a 5 MPa als 28 dies d'aplicació.
Calç Hidràulica NHL-3,5

Calç Hidràulica NHL-3,5

Especialment indicada per a la Restauració i Bioconstrucció. Ideal per arrebossats exteriors i interiors i rejuntats.

 • Gran plasticitat i treballabilitat amb una forta adherència a les superfícies que permet treballar còmodament.
 • Resistències superiors a 5 MPa als 28 dies d'aplicació.
Morters de calç NHL

Morter Tigre·Muro

Morter Tigre·Muro

Especialment indicat per a execució i reparació de murs i fàbriques i per rejuntats de maçoneria de pedra natural i totxo rústic.

 • Morter de Calç NHL-5, classe G certificat com a M-5.
 • Amb àrid de marbre i silici.
 • El coeficient de difusió al vapor d'aigua serà μ<12 i el coeficient d'absorció d'aigua per capil·laritat <0,4 kg / (m2·min0,5).
Morter Tigre·Revoco

Morter Tigre·Revoco

Especialment indicat per a execució d'arrebossats i lliscats, per aplicar sobre tancaments de maó, pedra o tàpies tant en interior com en exterior.

 • Morter de Calç NHL-3.5, categoria GP CS II W1.
 • Amb àrid de marbre i silici.
 • El coeficient de difusió al vapor d'aigua serà μ<6 i el coeficient d'absorció d'aigua per capil·laritat <0,4 kg / (m2·min0,5).
Morter Tigre·RevocoFino

Morter Tigre·RevocoFino

Morter d'acabat dissenyat per a ús en restauració de patrimoni històric, bioconstrucció i obra nova, destinat a ser utilitzat en capa fina de 6 mm de gruix aproximadament.

 • Morter de Calç NHL-3.5, categoria CR CSI W2.
 • Amb àrid pur de marbre i calcari.
 • El coeficient de difusió al vapor d'aigua serà μ<6 i amb corba granulomètrica 0-0,6.
Materiales
Información

TIGRE·MURO és un morter certificat de paleta categoria M-5 classe G base Calç Hidràulica Natural NHL-5, Puzolana Natural i àrids acuradament seleccionats. TRANSPIRABLE, antibactericida i MÉS SOSTENIBLE, TIGRE·MURO està dissenyat per ser utilitzat en una construcció més natural i saludable en elements exteriors i interiors per a l’execució i reparació de murs i fàbriques i per al rejuntament de maçoneria de pedra natural i totxo rústic.

TIGRE·REVOCO és un morter per arrebossat i lliscat de categoria GP CS II W1 base Calç Hidràulica Natural NHL- 3.5, Puzolana Natural i àrids acuradament seleccionats. TRANSPIRABLE, antibactericida i MÉS SOSTENIBLE, TIGRE·REVOCO és un morter tradicional higroscòpic i molt permeable el vapor d’aigua, dissenyat per a treballs d’arrebossat i lliscat, per a aplicar sobre tancaments de maó, pedra o tàpies tant en interior com en exterior. Es pot deixar com morter d’acabat o es pot aplicar una capa final de TIGRE · ACABAT FI en cas de necessitar un acabat més fi. Utilitzar pintures transpirables per aconseguir diferents tonalitats de color.

TIGRE·REVOCOFINO és un morter d’acabat categoria CR CSI W2 base Calç Hidràulica Natural NHL-3.5, Puzolana Natural i àrids acuradament seleccionats. TRANSPIRABLE, antibactericida i MÉS SOSTENIBLE, TIGRE·REVOCOFINO és un morter tradicional higroscòpic i molt permeable el vapor d’aigua, dissenyat per arrebossats d’acabat fi, tant en interiors com en exteriors. En general, és aplicable sobre qualsevol suport mineral base Cal Hidràulica Natural NHL que estigui ben cohesionat, anivellat, exempt de pols i sense presència de sals intersticials. Està indicat per a acabats fins (àrid <0,6 mm), es pot deixar com acabat final o pot servir de base per a un estuc o una pintura transpirable.

Usamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia.